STRATEGISK KOMMUNIKASJON I EN DIGITAL VERDEN

Ikon

CSR – SAMFUNNSANSVAR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY er en forretningsstrategi som fokuserer på bærekraftig utvikling gjennom langsiktig verdibasert tenkning og handling. CSR handler om å definere organisasjonen innenfor en sosial kontekst og handle i tråd med dens verdier; selve kjernen i en merkevare. Økt tillit og derved bedre omdømme er gevinsten for organisasjoner som satser på CSR.

Et kjernepunkt innenfor CSR er den kontinuerlige dialogen med stakeholders, både internt i organisasjonen og eksternt. Corporate Social Responsibility (CSR) må betraktes som en proaktiv kommunika-sjonsstrategi forankret i autokommunikasjonsteori. Selv om CSR budskap primært kommuniserer med eksterne interessenter, så bidrar de sterkt til identifikasjon og lojalitet blant organisasjonens medlemmer.

Å kommunisere sosialt ansvar og etikk til eksterne interessenter er en av dagens mest effektive strategier for å skape intern tilhørighet og identifikasjon, eller motsatt; forårsake fremmedgjøring. En av årsakene til dette kan være at det moderne mennesket i økende grad knytter sin identitet til arbeidsplassen. Selvbiografiske tekster både internt og eksternt vil kunne bekrefte organisasjonens identitet i et miljø som preges av forandring og eksterne krav. Det er grunn til å tro at selvbiografien som et resultat av dette spiller en stadig større rolle i organisasjoners identitetsbygging.

AKER MARITIME’s  HMS kampanje (PDF) som jeg utviklet i 1998 på oppdrag fra ReklameCompagniet, er et godt eksempel på en virkningsfull CSR profilering. Mitt bidrag var kommunikasjonsstrategi, ide og tekst. Fotograf var Roar Øhlander. Kampanjen er gammel, men er et av de beste eksemplene på en rendyrket CSR kampanje jeg har.

Aker Maritime hadde gjennom flere år  kommunisert HMS internt uten å oppnå særlig entusiasme. Temaet ble oppfattet som kjedelig og unødvendig blant arbeiderne i verkstedhallene, som var den primære målgruppen i denne kampanjen. Målet internt var reduksjon av nestenulykker/ulykker og derved sykefravær. En enkel analyse av interessegruppene indikerte at eksterne interessenter kunne defineres som oppdragsgivere, lokalsamfunn, og ansattes familie og venner. Internt var interessegruppen arbeidere i verkstedhallene, primært sveisere og rørleggere. Som ekstern målgruppe ble de ansattes familier vurdert som en sentral påvirkningskilde for de ansatte. Retorisk sett ble temaet HMS ble knyttet opp mot universelle verdier, og tematisert som livet, lykke, livskvalitet, solidaritet, trygghet og sikkerhet. Dermed ble HMS  til et spørsmål om hvordan man forholder seg til livet generelt.

Seks ansatte,  respekterte opinionsdannere blant de ansatte, fortalte i helsides annonser personlige historier relatert til hvert sitt tema.  Annonsene var utformet med Aker Maritime, Verdal sin grafiske design, der seks utvalgte ansatte, blant annet den høyprofilerte fagforeningslederen Stein Aamdal ble presentert med et stort bilde av seg selv, og en personlig historie utformet som et intervju. Alle ble fotografert i en kontekst utenfor arbeidsplassen, og noen hjemme sammen med sin familie. Lokalavisa ble valgt som kanal. Aker Maritime, Verdal har en posisjon som hjørnesteinbedrift i Verdals lokalsamfunn, og lokal avisen leses av de fleste i interessegruppene, både internt og for en stor del eksternt. Annonsene ble kjørt to stykker hver uke i åtte uker. Kampanjen ble avsluttet med en åpen familie dag ved bedriften. Annonsene ble etter kampanjen forstørret og hengt opp i glass og ramme i resepsjonen. Det kunne tolkes som både en anerkjennelse av de ansatte som deltok, og som en mer varig demonstrasjon av at bedriften tar ansvar for både liv og helse for sine arbeidere.

Kampanjen nådde sine kommunikasjonsmål.

Guldseth as tilbyr:

VERDI / IDENTITET- KARTLEGGING OG ANALYSE
KARTLEGGING AV STAKOLDERS OG DERES POSISJON
STAKEHOLDER KOMMUNIKASJON
KAMPANJE / KOMMUNIKASJONSDESIGN 

KOMMUNIKASJON ER INNOVASJON

Undersøkelser og analyser danner grunn-laget for et målrettet strategisk arbeide med både organisasjon og merkevare. Strategien skal forankres i bedriftens verdier og identitet, og manifesterer seg i en tettere og kvalitativt bedre dialog med bedriftens stakeholders - internt og eksternt. Jeg arbeider både analytisk, strategisk og praktisk med en rekke områder innen kommunikasjon.

Mitt prosjekt «Discover Georgia»

Min blogg: «International Politics and The Caucasus»

Profil / Kontaktinformasjon

Eistein Guldseth
N-7033 TRONDHEIM
Mob.+47 414 74 826
Email eistein.guldseth@gmail.com

WEB: www.guldseth.com

%d bloggere like this: